SLG CeljeSLG Celje

Informacije javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Slovensko ljudsko gledališče Celje
Sedež zavoda: Gledališki trg 5, 3000 Celje
Telefon: + 386 (0) 3 4264 200
Telefaks: + 386 (0) 3 4264 220
Matična številka: 5055750
Davčna številka: 21436762
Transakcijski račun: 01211-6030355487
Ustanovitelj zavoda je: Mestna občina Celje
Zavod financira: Ministrstvo za kulturo RS
Odgovorna uradna oseba: Miha Golob
Datum prve objave kataloga: 1. 10. 2008
Datum zadnje spremembe: 1. 9. 2022

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Kratek opis delovnega področja zavoda:

Slovensko ljudsko gledališče Celje (v nadaljevanju SLG Celje) je dramsko repertoarno gledališče s stalnim igralskim ansamblom. Poslanstvo SLG Celje je trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področju uprizoritvenih umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru. Kot edino gledališče v svoji regiji pokriva vse gledališke žanre, domačih in tujih avtorjev, tako klasična dela kot novitete, zato je repertoar zmeraj zelo raznolik in pester. SLG Celje je, od leta 1992 naprej, organizator vsakoletnega festivala Dnevi komedije.


Zavod glede na namen, zaradi katerega je bil ustanovljen, kot javno službo opravlja naslednje naloge:

 • sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ustvarja nova odrska dela,
 • sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami izvaja gledališke predstave,
 • predstavlja svojo umetniško produkcijo na gostovanjih po Sloveniji in v tujini,
 • skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije z organizacijo gostovanj domačih in tujih gledališč ter ustvarjalcev s področja uprizoritvenih dejavnosti,
 • organizira festival Dnevi komedije,
 • v sklopu festivala Dnevi komedije načrtno skrbi za nastajanje in uprizarjanje novih slovenskih del na področju slovenske komedije in vsaki dve leti nagrajuje najboljša besedila prijavljena v natečaju za izvirno komedijo (Žlahtno komedijsko pero),
 • programsko in poslovno sodeluje z državnimi dramskimi gledališči, Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu, Cankarjevim domom in Slovenskim gledališkim muzejem,
 • sodeluje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT),
 • sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in tujini,
 • sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih sosednjih regij,
 • omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve,
 • nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
 • nudi prireditve mlajšemu občinstvu in skupinam s posebnimi potrebami po znižanih cenah,
 • omogoča javno dostopnost programa in podatkov ter dostopnost predstav telesno oviranim osebam,
 • skrbi za gledališko vzgojo mladih in omogoča umetniški razvoj mladim umetnikom,
 • z načrtno mednarodno promocijo skrbi za redno prisotnost na mednarodnih gledaliških prireditvah in gostovanja v uglednih tujih gledaliških centrih,
 • na podlagi poslovnega sodelovanja svojo produkcijo in prireditve predstavlja na RTV Slovenija,
 • enkrat letno organizira dan odprtih vrat za zainteresirano javnost in brezplačno predstavi delo zavoda,
 • redno posreduje informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa,
 • redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja,
 • izdaja gledališke liste in druge publikacije in neguje strokovno publicistično refleksijo,
 • hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela zavoda,
 • skrbi za arhiviranje in dokumentiranje predstav.

 

Vodenje in upravljanje zavoda

Organi zavoda

Direktor SLG Celje
Miha Golob

Svet zavoda
Brigita Čokl (podpredsednica), Nataša Milohnoja, Anita Ovčar, Dušanka Safran (predsednica), Živa Čebulj

Strokovni svet
Matija Golner, Urban Kuntarič, Mojca Majcen, Simon Mlakar (predsednik), dr. Anton Šepetavc (namestnik) 

Seznam notranjih organizacijskih enot

UPRAVA

 • poslovno vodenje zavoda,
 • organizacija programa,
 • trženje programa in odnosi z javnostjo,
 • kadrovska služba in pisarniško poslovanje,
 • računovodska služba,
 • blagajniška dela,
 • biljeterska dela.

UMETNIŠKI SEKTOR

 • priprava in izvedba dramskih uprizoritev in sorodnih prireditev,
 • konceptualna in dramaturška priprava programa,
 • lektoriranje,
 • založniška dejavnost (urejanje in priprava publikacij),

TEHNIČNI SEKTOR

 • odrska tehnika,
 • odrska osvetljava,
 • ozvočenje,
 • frizersko lasuljarska maskerska služba,
 • rekviziterska služba,
 • garderoberska služba,
 • čiščenje,
 • vzdrževanje, varovanje in transport.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Milana Simonič, vodja marketinga in odnosov z javnostmi
E-naslov: milana.simonic@slg-ce.si
Tel.: + 386 (0) 3 4264 205
Mob.: 051 651 821

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda

Državni predpisi

 • Nacionalni program za kulturo 2014–2017,
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko ljudsko gledališče Celje (Uradni list RS, št. 82/2004, 12/2007)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – UPB1 in spremembe),
 • Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 in spremembe),
 • Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 in spremembe),
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. l. 96/15),
 • Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/2010),
 • Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. 91/15),
 • Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS, št. 63/07 – UPB3 in spremembe),
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Ur. l. 21/13),
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. 108/109),
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur.l. RS, št. 16/07 – UPB3 in spremembe),
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/99 in spremembe),
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (Ur.l. RS, št. 30/06),
 • Zakon o javni rabi slovenščine (Ur.l. RS, št. 86/04 in spremembe),
 • Zakon o obveznem izvodu publikacij (Ur.l. RS, št. 69/06 in spremembe),
 • Zakon o medijih (Ur.l. RS, št. 110/06 – UPB1 in spremembe),
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 51/06 – UPB2 in spremembe),
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB1),
 • Uredba stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11 in spremembe),
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/08 in spremembe),
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 18/91 in spremembe)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 45/94 in spremembe),
 • Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (Ur.l. RS, št. 8/01),
 • Merila in kriteriji za zasedbo delovnih mest priznanih ustvarjalcev (Ur.l. RS, št. 82/08),
 • Pravilnik o merilih za doseganje naziva prvak in vrhunski glasbenik (Ur.l. RS, št. 82/08).

 

Notranji predpisi

 • Sistemizacija delovnih mest SLG Celje,
 • Poslovnik o delu Sveta SLG Celje,
 • Poslovnik o delu Strokovnega sveta SLG Celje,
 • Pravilnik o računovodstvu,
 • Načrt za promocijo zdravja v SLG Celje,
 • Navodilo za izvedbo javnih naročil nižje vrednosti,
 • Navodilo o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja,
 • Pravilnik o oddaji prostorov in cenik oddaje prostorov,
 • Pravilnik o delovnem času,
 • Pravilnik o delovanju festivala Dnevi komedije,
 • Pravilnik o delovni uspešnosti in napredovanju,
 • Pravilnik o delovanju biljeterjev,
 • Pravilnik o dodeljevanju gratis vstopnic,
 • Pravilnik o evidentiranju delovnega časa,
 • Pravilnik o dajanju informacij v javnost,
 • Pravilnik o izposoji kostumov,
 • Pravilnik o mobilnikih,
 • Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
 • Pravilnik o oddaji prostorov,
 • Pravilnik o plačah in drugih osebnih prejemkih delavcev SLG Celje,
 • Pravilnik o prejemkih iz delovnega razmerja,
 • Pravilnik o podeljevanju Večerove nagrade,
 • Pravilnik o popisu premoženja,
 • Pravilnik o postopku doseganja pogojev za naziv prvak,
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza,
 • Pravilnik o računovodstvu,
 • Pravilnik o ravnanju z odpisanim inventarjem,
 • Pravilnik o službenih potovanjih,
 • Pravilnik o ugotavljanja alkoholiziranosti,
 • Pravilnik o uporabi službenih stanovanj,
 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov,
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil,
 • Pravilnik o uspešnosti z naslova povečanega obsega dela,
 • Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov,
 • Pravilnik za ugotavljanje doseganja pogojev priznani ustvarjalec,
 • Register tveganj Izjava o varnosti z oceno tveganja,
 • Požarni red,
 • Hišni red.


Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov http://eur-lex.europa.eu

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Strateški načrt SLG Celje za obdobje 2010–2014, 2013–2017, 2018-2023,
 • Program dela in finančni načrt za leto 2016, 2019,
 • Letno poročilo SLG Celje (poslovno in računovodsko poročilo) za leto 2015, 2018,
 • Cenik oddaje prostorov in opreme,
 • Cenik abonmajskih in izvenabonmajskih kart

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca zaposlenih.

2.f Seznam drugih zbirk podatkov

 • Evidenca članov kluba SLG Celje,
 • Statistični podatki o obiskovalcih prireditev SLG Celje.

2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Javni razpisi v skladu s področno zakonodajo,
 • Objava prostih delovnih mest,
 • Zbornik SLG Celje ob 300. premieri,
 • Zbornik ob 55-letnici Slovenskega ljudskega gledališča Celje,
 • Oder za odrom, Zbornik ob 65-letnici Slovenskega ljudskega gledališča Celje.

2.h Javno naročanje

 • Javna naročila v letu 2018,
 • Javna naročila v letu 2019,
 • Javna naročila v letu 2020, katerih vrednost brez DDV presega 10.000,00 EUR JN SLG CE 2020.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Vse informacije so dosegljive na spletni strani SLG Celje. Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu SLG Celje, informacije pa so na voljo v pisni obliki.

Miha Golob, upravnik SLG Celje

4. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pooblaščenih za varstvo osebnih podatkov

doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
Naslov: Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana
E-naslov: miha.dvojmoc@infocenter.si
Mob.: + 386 (0) 31 692 524